Skattemelding dødsbo

Når et kjært familiemedlem eller en venn går bort, blir man ofte konfrontert med flere praktiske og juridiske oppgaver. En av de viktigste aspektene ved avviklingen av et dødsbo er håndtering av skattemeldingen. Dette er en kompleks prosess som krever nøyaktighet, tålmodighet og en god forståelse av skatteregler og frister.

Innhold i skattemelding for dødsbo

 • Opplysninger om avdødes inntekter fra pensjoner, lønn, investeringer eller andre kilder.
 • Informasjon om eventuelle utgifter som kan trekkes fra, for eksempel begravelseskostnader eller gjeld.
 • Oversikt over alle eiendeler som avdøde etterlot seg, inkludert fast eiendom, bankkontoer, verdipapirer og personlige eiendeler.
 • Detaljer om all gjeld som avdøde hadde, inkludert lån, kredittkortgjeld og eventuelle ubetalte regninger.

 

Skattemelding dødsbo

Dette må du gjøre når du overtar et dødsbo

Steg for steg guide om skatt når du overtar et dødsbo

Kontaktperson hos Folkeregisteret:

Tingretten sender kontaktopplysningene til den som er oppført som mottaker av skifteattesten for dødsboet, til Skatteetaten. Kontaktpersonen mottar skattemelding og skatteoppgjør for avdøde når dette er klart.

Kontroller avdødes skattemelding

Når du har fått skattemeldingen, bør du:

 • gå gjennom opplysningene i skattemeldingen og sjekke at de stemmer med dokumentasjonen du har mottatt fra arbeidsgiver, banker og liknende
 • endre og levere skattemeldingen hvis du oppdager feil
 • sjekke at kontonummer for utbetaling av skattepenger er riktig

Du trenger ikke å levere skattemeldingen hvis den avdøde har fått en skattemelding for lønnstakere og pensjonister, og opplysningene stemmer.

Selge og overføre eiendeler fra avdøde

For å avslutte dødsboet må den avdødes eiendeler overføres til arvingene eller nye eiere.

 1. Bolig og eiendom: Hvis overdragelsen av eiendom tinglyses, vil eiendommen være forhåndsutfylt i neste års skattemelding. Hvis den ikke tinglyses, må du sende oss dokumentasjon på det nye eierforholdet.
 2. Bil og kjøretøy:

  Du må registrere bil eller annet kjøretøy over på ny eier. Ektefelle og barn trenger ikke å betale omregistreringsavgift ved arv. Andre arvinger må betale omregistreringsavgift. På Statens vegvesen sine nettsider kan du lese om salg av kjøretøy etter dødsfall.

 3. Aksjer og fond må enten selges eller overføres til arvingene.

Skatteoppgjør for avdøde

Skatteetaten sender skatteoppgjøret til den som er registrert som kontaktperson for dødsboet. Skatteoppgjøret vil være klart tidligst i juni og senest 30. november.

Betale restskatt:

Hvis den avdøde har fått restskatt, sender vi faktura til kontaktpersonen for dødsboet. Du finner også betalingsinformasjon på skatteoppgjøret til avdøde.

Restskatten må betales innen fristen. Du og de andre som har overtatt dødsboet er ansvarlig for å betale restskatten til avdøde. Hvis du oppdager noe som er feil i skatteoppgjøret må du sende inn skattemeldingen på nytt og det er viktig at du husker å betale restskatten innen fristen.

 

 

Lover og regler for skatt og dødsbo i Norge

Å håndtere dødsbo i Norge innebærer å forholde seg til en rekke lover og regler som er utformet for å regulere arve- og skattesaker. Dette er en kompleks prosess, og det er viktig å være oppdatert på relevante lover for å sikre at alt blir behandlet riktig. Her er en oversikt over noen av de viktigste lovene og forskriftene du må være kjent med når du skal overta et dødsbo i Norge:

 1. Skattebetalingsloven
  Skattebetalingsloven regulerer betaling av skatter og avgifter i Norge. Når noen dør, er det vanligvis nødvendig å vurdere skatteforpliktelsene knyttet til avdødes eiendeler og inntekter. Dette kan inkludere formueskatt, arveavgift (dersom det fortsatt gjelder) og inntektsskatt på avkastning fra formuesobjekter.
 2. Skatteloven
  Skatteloven inneholder bestemmelser om hvordan inntekt og formue skal beregnes og beskattes i Norge. Den regulerer også skattefordeler og skattesatser som kan være relevante for arvinger når de overtar eiendeler fra dødsboet.
 3. Arveloven
  Arveloven i Norge regulerer hvordan arv skal fordeles etter en persons død. Den fastsetter reglene for testamentariske disposisjoner, rettigheter til livsarvinger, og hvordan boet skal fordeles dersom det ikke finnes et testament. Det er viktig å være oppmerksom på arvelovens bestemmelser når man håndterer et dødsbo.
 4. Dødsfallsforskriften
  Forskriften gir nærmere regler om innrapportering og registrering av dødsfall, samt hvilken dokumentasjon som kreves. Den gir også retningslinjer for tidspunktet for innsending av skattemelding for avdøde.
 5. Forskrift om formueskatt
  Formueskatt er en skatt på verdien av en persons formue ved dødsfallet. Forskrift om formueskatt gir retningslinjer for hvordan formueskatten skal beregnes og rapporteres for avdødes eiendeler.

Andre lover som kan være relevante for skattemelding dødsbo

 • Lov om merverdiavgift: Dette kan være relevant hvis dødsboet driver virksomhet som involverer merverdiavgift, for eksempel utleie av eiendom.

 • Lov om dokumentavgift: Hvis det overføres fast eiendom fra dødsboet til arvinger, kan dokumentavgiften være relevant.

 • Lov om finansforetak: Dersom avdøde hadde plassert midler i finansielle institusjoner, kan denne loven komme inn i bildet når midlene overføres til arvingene.

For å sikre at du følger lovene og reglene knyttet til skatt og dødsbo i Norge, er det ofte lurt å søke juridisk rådgivning. En advokat eller skatterådgiver med kompetanse innen arve- og skatterett kan veilede deg gjennom prosessen, hjelpe deg med å fylle ut nødvendige skjemaer og sørge for at du oppfyller alle skattemessige forpliktelser på riktig måte. Å være godt informert om relevant lovgivning er avgjørende for å sikre en jevn og korrekt håndtering av et dødsbo i Norge.

Spørsmål og svar om skattemelding dødsbo

Når noen dør, kan spørsmål om skatt og skattemelding være forvirrende for familiemedlemmer og arvinger. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til skatteforpliktelser og dødsfall i Norge:

Må avdøde betale skatt og levere skattemelding?

Selv om avdøde ikke lenger er et eget skattesubjekt etter dødsfallet, er han eller hun skattepliktig for inntekter som opptjenes fram til dødsfallstidspunktet. Dette betyr at avdøde må levere en skattemelding for inntektene og formuen frem til datoen for dødsfallet.

Hva skjer med skattemeldingen til avdøde?

Dersom den avdøde allerede har levert skattemelding for det året hun eller han døde, vil Skatteetaten behandle denne skattemeldingen som vanlig. Dersom skattemeldingen ikke er levert, må arvingene ta ansvar for å levere skattemelding for dødsboet.

Hvor lang tid tar det å få forhåndsligning av dødsbo?

Tiden det tar å få forhåndsligning for et dødsbo kan variere avhengig av hvor komplekst dødsboet er og hvor mange arvinger som er involvert. Normalt kan det ta opptil fire uker å få en forhåndsligning fra Skatteetaten. Jo mer komplisert boet er, jo lengre kan denne prosessen ta.

Hvordan skjer skatteleggingen når noen dør?

Skatteleggingen når noen dør skjer ved at avdøde beskattes for all inntekt og formue opptjent fram til dødsfallstidspunktet. Dette inkluderer inntekt fra arbeid, kapitalinntekter, pensjoner, og andre kilder. Formueskatt på eiendeler i dødsboet kan også påløpe.

Når skal skattemeldingen for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt (RF-1040) sendes inn?

Skattemeldingen for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt (RF-1040) skal sendes inn før et dødsbo avsluttes. Dette gjelder for året da dødsboet avsluttes og eventuelt også for året før, dersom skatteoppgjøret for det året ikke er ferdig når forhåndsfastsettingen kreves. Det er viktig å være oppmerksom på fristene for innsending av denne skattemeldingen, da det kan være økonomiske konsekvenser som bøter og renter dersom fristene ikke overholdes.

Skatteetaten kan gi nærmere veiledning om frister og prosessen for å levere skattemeldingen RF-1040 i forbindelse med dødsbo.