Hva er et arveoppgjør

Arveoppgjør, også kjent som dødsboskifte, refererer til den juridiske, økonomiske og praktiske prosessen med å avvikle alt det en avdød person etterlot seg av eiendeler og forpliktelser etter vedkommendes død. Dette omfatter å identifisere, verdisette og fordele eiendeler og gjeld som var knyttet til den avdøde. Formålet med arveoppgjøret er å sikre at eiendeler og rettigheter blir riktig forvaltet og at arvingene mottar sin rettmessige arv i samsvar med arveloven og eventuelle testamentære bestemmelser.

Her er en nærmere forklaring på hva et arveoppgjør innebærer:

  • Identifikasjon av eiendeler og gjeld: I begynnelsen av arveoppgjøret må alle eiendeler og rettigheter som tilhørte den avdøde, identifiseres og dokumenteres. Dette kan inkludere bankkontoer, eiendom, verdipapirer, smykker, biler, og andre eiendeler. Samtidig må all gjeld som den avdøde hadde, også identifiseres, inkludert lån, regninger, og eventuelle utestående forpliktelser.
  • Verdisetting: Eiendelene må deretter verdisettes for å bestemme den samlede verdien av dødsboet. Dette innebærer ofte å få vurderinger av eiendommer eller andre verdifulle eiendeler for å fastslå deres markedsværdi.
  • Gjeldsoppgjør: Et viktig trinn i arveoppgjøret er å betale avdødes gjeld og forpliktelser. Dette inkluderer å dekke lån, ubetalte regninger, skatter og avgifter, samt eventuelle krav fra kreditorene.,
  • Forvaltning av Eiendeler: Dersom det er nødvendig, kan eiendeler forvaltes under arveoppgjøret. For eksempel kan eiendommer selges for å betale gjeld eller fordeles blant arvingene.
  • Forhold til Arveloven og Testament: Arveoppgjøret må følge bestemmelsene i Arveloven og eventuelle testamentære bestemmelser som den avdøde har etterlatt seg. Dette innebærer å fastslå hvordan arven skal fordeles blant arvingene og eventuelle begunstigede.
  • Beregning av Fordeling: Etter at utgiftene og forpliktelsene er gjort opp, beregnes fordelingen av gjenværende eiendeler i samsvar med loven og testamentet. Dette innebærer å fastslå arveandeler for hver arving.
  • Skjevdeling: I tilfeller der den avdøde etterlater seg særkullsbarn, kan skjevdelingsreglene komme inn i bildet. Dette er regler som gir særkullsbarn en spesiell rett til å beholde arven fra sin biologiske forelder.
  • Avslutning og Skifteattest: Når arveoppgjøret er fullført, utsteder retten en skifteattest som bekrefter at skiftet er gjennomført i samsvar med loven og testamentet. Denne attesten gir arvingene rettmessig eierskap til arven.

Arveoppgjør kan være en kompleks prosess, spesielt når det er uenighet blant arvingene eller når dødsboet inneholder kompliserte økonomiske forhold. Det er derfor vanlig å søke profesjonell hjelp fra advokater eller bobestyrere for å sikre at arveoppgjøret blir gjennomført korrekt og i tråd med gjeldende lover og forskrifter.